Thủ tục giải thể:

-       Doanh nghiệp giải thể thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

- Lý do giải thể;

- Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

- Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

-       Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày thông qua, doanh nghiệp giải thể phải gửi quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp.

-       Khi gửi cho các chủ nợ thì phải kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ, số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó, cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

-       Quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp trong trường hợp pháp luật có yêu cầu.

-       Chủ doanh nghiệp tư nhân, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ khi Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu (06) tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

-       Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết. Tiếp đó doanh nghiệp còn phải trả nợ thuế và các khoản nợ khác. Sau khi đã thanh toán, số còn lại sẽ thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

-       Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan ĐKKD để xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.